کالیبراتور

کالیبراتور

هدف استفاده از کالیبراتور مقایسه یک دستگاه یا وسیله اندازه گیری با استاندارد است.

کار اصلی آن تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه.

کالیبراسیون به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار است

کالیبراتور ارزان قیمت خرید فروش کالیبراسیون دارای توابع اندازه گیری جریان ولتاژ جریان حلقه DC تنظیمات دکمه کالیب راتور خرید آنلاین کالیبر اسیون Calibration